Ens
 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
Ens
 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017

Servei d’acreditacions, inscripció esportiva, gestió de resultats, gràfics per a televisió i informació dels resultats pels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018

Estat: Formalitzat

FUNDACIÓ TARRAGONA 2017

Informació General

 • Expedient: 10/17
 • Data de publicació de l'anunci: 07/07/2017 19:25 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 05/10/2017 12:27 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Impulsor:
  FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Oferta econòmica................ fins a 80 punts Descripció de l’operatiu........ fins a 10 punts Millores........................ fins a 10 punts
 • Termini de presentació d'ofertes: 11/08/2017 14:00
 • Obertura d'ofertes: 06/09/2017 16:30 Obertura sobres C "Documentació avaluable automàticament", Sala de reunions Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta
 • Erasmus+
  Cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada:
 • Termini d'execució: Des de la seva formalització fins el 31 de juliol de 2018. En l’execució del contracte, l’adjudicatari estarà obligat a complir les dates clau que s’acompanyen com a Annex al PPT
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 1.400.000 €
 • Te lots?: No
 • Import iva: 280.000 €

Adjudicació

 • Data de l'acord: 03/10/2017
 • Data de publicació de l'acord: 05/10/2017
 • Data de formalització del contracte: 18/12/2017
 • Empresa adjudicatària: Bornan Sports Technology SÀRL
 • Import: 1.299.000 €
 • Acord de l'adjudicació:
 • Resolució adjudicació   (224,61 KB)

Observacions

 • De conformitat amb allò previst al Plec de Clàusulas Particulars, dins de l’apartat de “Documentació” es publicaran periòdicament les respostes als aclariments formulats pels licitadors. De conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Particulares, en el apartado “Documentación” se publicarán periódicamente las respuestas a las aclaraciones formuladas por los licitadores.

Documentació

Lloc de presentació

 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Adreça: Marina Port Tarraco
  Moll de Llevant-Edifici B5 1a planta
  43004 Tarragona
 • Telèfon: +34 977 296 155
 • Adreça electrònica: tarragona2018@tarragona2018.cat
 • Horari: de 9:00 a 14:00

Lloc d'informació

 • Nom: FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
 • Adreça: Marina Port Tarraco
  Moll de Llevant-Edifici B5 1a planta
  43004 Tarragona
 • Telèfon: +34 977 296 155
 • Adreça electrònica: tarragona2018@tarragona2018.cat
 • Horari: de 9:00 a 14:00